Reductie laboratorium bepalingen op de Intensive Care

Reductie laboratorium bepalingen op de Intensive Care

Inmiddels zijn er binnen het Reinier de Graaf veel medewerkers, na het volgen van de Yellow-belt training, actief aan de slag met het verbeteren van diverse processen. Graag wil ik een mooi voorbeeld project uit de praktijk met jullie delen.

Intensive Care in Delft

De intensive care verpleegkundigen Jenny de Hoog en Anita de Vreede hebben in 2011 de Yellow Belt-training gevolgd. Het was Jenny en Anita opgevallen dat dagelijks op de intensive care veel laboratoriumaanvragen per patiënt werden uitgevoerd. Dagelijks worden de patiënten minimaal één keer geprikt. Het uitvoeren van laboratorium onderzoek is nodig om een goed beeld van het ziekte beloop van een patiënt te krijgen. Bij het bloedonderzoek komt het met regelmaat voor dat bepalingen worden uitgevoerd, maar niet worden gebruikt voor het bepalen van het medische beleid van de patiënt. Om inzicht te krijgen in de laboratoriumaanvragen is dossier onderzoek toegepast, dit voor de periode van zes maanden.

Geschiedenis van het proces

Om het aanvragen van bloed gemakkelijk te maken, is in het verleden gekozen om zogenaamde lab-pakketten samen te stellen. De lab-pakketten die beschikbaar voor de intensive care waren:

  • Groot schema (veel bepalingen, voor de zieke patiënt)
  • Klein schema (minder bepalingen, voor de patiënt welke langer dan gemiddeld op de afdeling verblijft)
  • Post-operatief schema (minimaal aantal bepalingen, voor de patiënt welke geopereerd is)

Door deze schema’s was het niet meer nodig om bepalingen los aan te vragen. Wanneer extra bepalingen gewenst waren, kon dit als extra worden aangekruist en worden meegenomen tijdens het prikken van het bloed.

Uitkomsten onderzoek bepalingen

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van 180 intensive care patiënten.

De stoffen die in het bloed nagekeken moeten worden op een intensive care zijn zeer divers, evenals de patiëntengroepen welke op de afdeling worden behandeld. Ondanks deze diversiteit werd uit het onderzoek duidelijk dat het veelvuldig voorkomt dat op dezelfde dag of zelfs in dezelfde aanvraag een dubbele bepaling van dezelfde soort werd uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan was de glucose, deze werd zowel in het lab-pakket als door de verpleegkundige doormiddel van de Accucheck (bloedsuikerapparaat met directe interface naar het laboratorium systeem) uitgevoerd. Een ander voorbeeld heeft betrekking op de INR (internationale maat voor de stolbaarheid van bloed). Deze bepaling is nodig wanneer een patiënt antistolling gebruikt. Echter bleek dat deze bepaling standaard was meegenomen in het “kleine schema”. De INR is een dure bepaling waardoor er fors wordt bespaard wanneer deze niet meer standaard in het pakket zit.

Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat een aantal bepalingen te frequent werden bepaald. Sommige bepalingen zijn namelijk zinloos voor de behandeling als er niet een aantal uren tussen de verschillende bepalingen zit. Neem bijvoorbeeld lactaat, hierbij moet minimaal 6 uur tussen twee opeenvolgende bepalingen zitten wil het iets kunnen zeggen over het ziektebeloop/behandeling.

Een ander aspect wat ook uit het onderzoek naar voren kwam, was een onjuist gebruik van de verschillende lab-pakketten. Zo kwam het voor dat bij patiënten die langdurig op de intensive care verbleven, nog steeds dagelijks het uitgebreide lab-pakket (groot schema) werd afgenomen terwijl dit helemaal niet meer nodig was voor de behandeling. Het Post operatieve schema werd weinig aangevraagd omdat er aanvragen in werden gemist en daardoor gekozen werd voor een groot schema. Gevolg hiervan was teveel bepalingen voor een relatief minder complexe patiënt.

Vernieuwde aanvraag

Het was duidelijk dat een vermindering in het aantal bepalingen tot de mogelijkheden moet behoren. Door de uitgebreide meting was zichtbaar geworden welke bepalingen ontdubbeld konden worden en welke bepalingen minder relevant zijn. Hiervoor is een voorstel gemaakt en dit voorstel is gepresenteerd aan de intensivisten. Ook is aan de intensivisten gevraagd welke laboratorium bepalingen zij als belangrijk ervaren en welke dus zeker in het aanvraagpakket thuis horen. Gekozen is voor een nieuwe verdeling van de bepalingen in de pakketten. Tevens is er een pakket toegevoegd omdat er geen pakket bestond voor de opname van de patiënt of acute verslechtering van de medische toestand.

Nieuwe situatie:

  • Acuut pakket: zeer uitgebreid pakket, gericht op de acute situatie van de patiënt
  • Hoog complex schema: basispakket met het minimale aan bepalingen, gericht op vervolg van de diagnostiek
  • Laag complex schema: pakket gericht op de patiënt welke langer op de afdeling ligt of minder complexe zorg nodig heeft.
  • Post-operatief schema: Er zijn bepalingen toegevoegd om te voorkomen dat er sneller een uitgebreid schema wordt aangevraagd.

Er is gekozen voor een gedurende drie maanden te werken volgens de nieuwe situatie. Na deze periode is geëvalueerd of het aantal bepalingen is afgenomen en of er voldoende diagnostiek toegepast wordt.

Afname van het aantal bepaling is duidelijk zichtbaar

Besparing

Afname van het aantal bepaling is duidelijk zichtbaar

Na de proefperiode van drie maanden is er besloten om de nieuwe situatie definitief te maken. In de eerste vijf maanden van 2012 werd er gewerkt volgens de oude situatie, de ander zeven maanden is er gewerkt met de nieuwe situatie. In de afbeelding is een weergave van 18 bepalingen van de in totaal 30 welke zijn meegenomen in het project. Het is duidelijk zichtbaar dat ondanks het feit dat er geen volledig jaar is gewerkt, volgens de nieuwe situatie het aantal bepalingen aanzienlijk is afgenomen ten op zichtte van het jaar 2011. Gemeten over alle 30 bepalingen is er een vermindering opgetreden van 34% dit komt neer op 29.759 bepalingen minder uitgevoerd in het jaar 2012.

Dit is een geweldig resultaat. De metingen worden per jaar verricht en eind 2013 zullen we weten of de besparing is toegenomen. Een bijzonder leuk project om te mogen begeleiden, een onderwerp welke zeker als inspiratie kan dienen op andere afdelingen in een ziekenhuis.